توقف مسافران در پارک ملی گلستان باعث بروز مشکلاتی شده است