کسب رضایت مصرف کننده مهمترین اصل برای رقابت بنگاه های اقتصادی است