تمام واحدهای مسکن مهر شهرهای زیر ۲۵ هزارنفر تا آخر امسال واگذار می شود