سواچ و توسعه باتری ۶ ماه بی نیاز از شارژ برای ساعت های هوشمند