بازرسان دانمارک، کانادا، مولداوی و لهستان کار خود را در دونباس آغاز کردند