بررسی آخرین وضعیت صادرات غیرنفتی در کمیسیون برنامه و بودجه