کرستورخطر بیماری قلبی را چهل و چهار درصد کاهش می دهد