دخالت در سیستم پولی ممنوع است/ کاهش نرخ سود باید محل رقابت شود