مانور اطفای حریق در جنگل در پارک ملی گلستان آغاز شد