وزیر نفت ایران برای گفت و گو با مقام های آلمانی وارد برلین شد