مشایخی: وزارت ارشاد اجازه ندهد هر کسی به روی صحنه برود