نمایشگاه نفت امضای قرارداد با خارجی ها را تسهیل می کند