تروریستها بار دیگر در جنوب سوریه به جان هم افتادند