امیرزاده: امروز درباره نهایی کردن آیین‌نامه غرفه برتر تصمیم‌گیری می‌شود