به عنوان یک معلم در دولت در خدمت معلمان هستم/ارتقای سطح معیشت از مهمترین اولویت‌های دولت است