خیران بخش قابل توجهی از مشکلات استان اصفهان را حل کرده اند