شهید نظری، شهیدی که در مبارزه با ایادی استکبار از هیچ تلاشی فروگذار نبود