داوودی: در زمانه‌ای که شعر پر از «منیت» شده، شاعری که از «ما» می‌گوید، غنیمت است