مسی: بازی در مونیخ باقی مانده و هیچ چیز کسب نشده است