ضرورت ارتقای توانمندی امدادی کشورها به دلیل گسترش سوانح و بحران ها