کارکنان دولت برای تکمیل زائرسرای لرستان در مشهد مقدس مشارکت کنند