امام جمعه بروجرد: شهید مطهری الگویی بی بدیل برای جوانان ایران اسلامی است