اینجا کودکان، «تهرانی» زاده می‌شوند، ولی «هیچ جایی» هستند!