۱۰۰ واحد دانشگاه آزاد زيان ده هستند/ کاهش وابستگي به شهريه