همه کارکنان و بازدیدکنندگان نمایشگاه زیر چتر بیمه هستند