نریکه: در آلیانتس آره‌نا هم برای پیروزی بازی خواهیم کرد