عربستان در کمپ دیوید درصدد مهار نفوذ ایران و مداخله نظامی در سوریه است