پيشرفت جامعه مبتنی بر رشد و تعالی آموزش و پرورش است