تحمیل محنت، قحطی و کشتار بر کشوری که پل پیروزی نام گرفت