سیاست های حمایتی کمر وزارت فرهنگ و ارشاد را خم کرده است