40 درصد بار آموزش عالی کشور بر دوش دانشگاه آزاد اسلامی است