ژنرالهای دولتی ما، در دولت های روحانی و احمدی نژاد، اهل جنگیدن نیستند + عکس