زمینه حضور اصفهان در رویدادهای بین المللی منطقه را فراهم می‌کنیم