مجمع عمومی عادی هیئت بولینگ وبیلیارد آذربایجان شرقی برگزار می شود