مرگ رئیس سازمان سیا هنگام بازجویی /تقدیر از حجت الاسلام فلسفی