همه کشورهاي حوزه خليج فارس به امنيت جمعي منطقه بيانديشند