سرمايه گذاران، از مشاوران حقوقي و اقتصادي بهره بگيرند