سرپرست جدید هیات هندبال کرمانشاه قول های خود را محقق نکرد/ ادامه روند فعلی هندبال کرمانشاه را به تباه