اکثر دیابتی‌ها بد کنترل هستند/مثبت اندیشی از دیابت پیشگیری می‌کند