جدول رده بندي رقابت هاي کشتي آزاد قهرماني آسيا در روز نخست