17 پیشنهاد کارشناسی شده برای توسعه لرستان در جلسه هیات دولت مطرح شد