لرستان به رغم آمار بالای بیکاری از امن ترین استانهای کشور است