تولیدیک میلیون و90 هزارتن سیمان در کارخانه فیروزکوه