خریداران منتظر ارزانی خودرو باشند/ کاهش ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی قیمت خودرو در یک هفته