13 هزار و 500 میلیارد ریال در اجرای طرح رتبه بندی معلمان تصویب شد