تقویت فرهنگ جهادی جامعه مصرف‍گرا و متکی به غرب را از بین می‌برد