آیین نامه غرفه برتر نهایی می شود/ اجازه عرضه کتاب شعر داده نشد