تجلیل از نویسنده «آن بیست و سه نفر» در میان اهالی کتاب