جدیدترین کتاب فاطمه اختصاری از سطح نمایشگاه کتاب جمع‌آوری شد