نماینده اراک:به روز کردن آمار حیاتی کشور در گرو توجه به تجهیزات است